Objavljeno04.04.2018.

Opširnije o projektu

Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. 

Projekt će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i neprofitne organizacije u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice. 

Zahvaljujući ovome projektu na području čitave Hrvatske planira se zaposliti gotovo 3.000 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige za gotovo 12.000 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Projekti će se provoditi u teško dostupnim područjima (ruralna područja i otoci) te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka. 

Prijavljuju ga jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije. Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na ovome projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove. 

Prihvatljive aktivnosti ovog projektu su zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici, obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima te osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će žene skrbiti, nabava bicikala). 

Minimalna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi 900.000,00 kn, dok je najviša predviđena vrijednost projekta 10.000.000,00 kn. Prihvatljivi troškovi projekata financirat će se u potpunosti (100% troškova). 

Projekt se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije. 

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 400.900.000,00 HRK 

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 900.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 10.000.000,00 HRK. 

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Projektom će se omogućiti zapošljavanje žena ranjivih skupina s ciljem unaprjeđenja radnog potencijala teže zapošljivih žena te povećanja socijalne uključenosti i kvalitete života krajnjih korisnika. Projekt obuhvaća 50 žena koje će pružiti podršku 250 korisnika u nepovoljnom položaju s naglaskom na starije, bolesne osobe i osobe sa invaliditetom. Ciljanoj skupini će se omogućiti osposobljavanje kojim će unaprijediti svoje socijalne, kognitivne, emocionalne, kreativne vještine i znanja, što će rezultirati poboljšanjem kvalitete života i smanjenjem socijalne isključenosti obje kategorije.

KRATKI OPIS PROJEKTA: 

Svrha i opravdanost projekta 

Visoka stopa nezaposlenosti dugotrajan je problem stanovništva RH. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku zabilježen je kontinuirani rast nezaposlenosti te prema tome Hrvatska je treća zemlja u Europi po stopi nezaposlenosti. Prema statističkim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ukupan broj nezaposlenih osoba za mjesec lipanj u Hrvatskoj iznosio je 169.188 što pak Vukovarsko – srijemsku županiju stavlja na 5. poziciju po broju nezaposlenih osoba (10.278 osoba) od ukupno 21 županije. Sukladno navedenom, stopa nezaposlenosti veliki je problem u Vukovarsko – srijemskoj županiji, unatoč zabilježenom smanjenju broja nezaposlenih osoba. Jedan od većih problema je i nepovoljan položaj žena koje pripadaju teže zapošljivim i ranjivim skupinama na tržištu rada. U gradu Vinkovci s danom 30.06.2017. godine evidentirano je 1.010 nezaposlenih žena od kojih 856 ima završenu maksimalno srednju školu. Od ukupnog broja nezaposlenih žena njih 220 je starije od 50 godina odnosno 65 žena ima završenu samo osnovnu školu, dok 139 ima završenu srednju školu (5 žena su osobe sa invaliditetom sa završenom maksimalno srednjom školom). Navedene nezaposlene žene su prema „Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti 2014.-2020.“ među osam velikih skupina u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti što uključuje i najveću stopu rizika od siromaštva od 42,9 % tj. za nezaposlene muškarce iznosi 48,1 %, a za nezaposlene žene 38,0 %. Temeljem navedenih činjenica definirana je svrha projektnog prijedloga a to je povećanje zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada jačanjem znanja i vještina za pružanje potpore i podrške krajnjim korisnicima što je sukladno Općem cilju Poziva „Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke“. Projektom bi se provela dva programa osposobljavanja: za gerontodomaćicu i njegovateljicu starijih i nemoćnih osoba. Programi su odabrani s obzirom na upute Akcijskog plana provedbe strategije razvoja ljudskih potencijala VSŽ, gdje se navodi u Prioritetnom cilju 2, mjeri 2.1. da se treba poticati socijalno uključivanje i razvoj socijalnog poduzetništva, a po završetku programa edukacije ciljna skupina će biti u prednosti nad konkurencijom na tržištu rada jer će stečena znanja i sposobnosti biti u mogućnosti primjeniti i kod drugog poslodavca, ali i pri samozapošljavanju. 

Kvaliteti projektnog prijedloga pridonosi planirano partnerstvo Grada sa javnim institucijama, učilištima te udrugama civilnog društva uz naglasak na zajedničko planiranje, međusobno informiranje i razmjenu iskustava. Projekt osim što će zaposliti žene u nepovoljnom položaju, omogućiti će pružanje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kojih prema podacima Centra za socijalnu skrb Vinkovci, ima oko 350 u gradu. 

Projektom se potiče socijalna suradnju i komunikacija u društvu te doprinosi ostvarenju jednog od ciljeva Strategije Europe 2020., smanjenju socijalne isključenosti te da se ljudima koji pate od siromaštva i socijalne isključenosti omogući dostojanstven život i aktivno sudjelovanje u društvu. Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti 2014. – 2020. ističe kako su starije osobe i umirovljenici među velikim skupinama u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti stoga projekt neposredno doprinosi ostvarenju jedne od glavnih strateških aktivnosti „Unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba i širenje usluga u zajednici“ pružanjem potpore i podrške starim i nemoćnim osobama, osobama sa invaliditetom i bolesnim osobama. Doprinosi se ojačavanju osoba treće životne dobi za sudjelovanje u društvenim aktivnostima lokalne zajednice i na taj način jača društvenu integraciju osoba treće životne dobi kao sastavnog i aktivnog dijela društva. Provođenjem aktivnosti ovog projekta pruža se pomoć u skrbi za starije osobe putem izvan institucijskih oblika pomoći kako bi im se osigurala veća kvaliteta života odnosno razvitak različitih oblika socijalnih usluga koje pridonose uključivanju starijih osoba u život zajednice. Jačanjem osjećaja pripadnosti i identiteta nastoji se starijim osobama pružiti kvalitetnije korištenje vremena i društvena socijalizacija. 

S obzirom na svrhu projekta, isti je u skladu s Operativnim programom ULJP, Prioritetna os 1 – Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage, Akcijskim planom za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala VSŽ 2020, spomenutog Prioritetnog cilja 2. te Prioritetnog cilja 3., Mjera 3.2 u dijelu promocije osposobljavanja i cjeloživotnog učenja. Projektu pridonosi ostvarenju ciljeva „Europa 2020“, (Zapošljavanje i Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti), te „Strateškom planu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za razdoblje od 2017.-2019.“, Opći cilj 1. Povećati mogućnosti zapošljavanja, posebnim ciljem 1.1 Poticati zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Provedbeni kapaciteti Grada i partnera

Projekt se temelji na dosadašnjoj uspješnoj suradnji i partnerskim odnosima između prijavitelja i partnera projekta. Grad Vinkovci posjeduje operativne, tehničke, upravljačke i financijske kapacitete te će ispred nositelja sudjelovati djelatnici UO društvenih djelatnosti u suradnji sa predsjednicima 12 Mjesnih odbora u gradu. MO su oblici su neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana osnovani Statutom Grada. Svrha i zadatak MO je da se brinu o podizanju kvalitete življenja na svom području a posebno o unaprjeđivanju brige o djeci, obrazovanju i odgoju, socijalnoj skrbi stanovništva, zadovoljavanju potreba građana. Temeljem navedenih činjenica zajedno će sa djelatnicima Upravnog odjela grada sudjelovati u provedbi projekta odnosno u raspoređivanju zaposlenih žena kao i u praćenju izvršavanja poslova te evidentiranju zadovoljstva korisnika usluga. 

Kao primjer dobre prakse, u 2015. godini Grad Vinkovci je u suradnji sa HZZ-om temeljem Mjere „Radom za zajednicu i sebe“ sufinancirao zapošljavanje 36 djelatnika na 4 mjeseca u Programu javnih radova „Pomoć starijim i nemoćnim osobama na području grada Vinkovaca“. Dobra suradnja nastavila se i u 2016. godini kada je Grad Vinkovci omogućio zapošljavanje 30 žena na 8 mjeseci u sklopu Mjere aktivne politike zapošljavanja „Pomoć zajednici – paket mjera za nezaposlene žene“. Ukupna vrijednost ova dva navedena projekta iznosila je 1.361.000,00 kn. Trenutno se provodi šest projekata ukupne vrijednosti 27 milijuna kuna, od čega su tri projekta energetske obnove ustanova za obrazovanje, jedan izgradnja poduzetničke infrastrukture, te su dva slične tematike kao i ovaj projektni prijedlog jer su usmjereni na nezaposlene, na osobe s teškoćama u razvoju te one koji se nalaze na rubu socijalne isključenosti, „Vrijeme užine“ ukupne vrijednosti 719.000,00 kn i „Asistenti u nastavi“ ukupne vrijednosti 917.000,00 kn. Projekt „Povećanje mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih roditelja djece predškolske dobi“ ukupne vrijednosti 1.200.000,00 kn završen je u 2017.godini. Stoga će financijsku podršku u provođenju projekta dati prijavitelj, Grad Vinkovci, kroz iskustvo u provedbi EU projekata većih financijskih vrijednosti. 

Kako je projekt prvenstveno usmjeren na povećanje zapošljivosti žena pripadnica ranjivih skupina odnosno teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, upravo HZZ Područni ured Vinkovci presudno je važan partner. Ovaj projekt baviti će se omogućavanjem pristupa zapošljavanju i tržištu rada žena nepovoljnih skupina te će HZZ Područni ured Vinkovci sudjelovati u identifikaciji žena iz ciljane skupine a koje se nalaze u njihovim evidencijama nezaposlenih osoba. 

Jedan od partnera na ovom projektu je i Centar za socijalnu skrb Vinkovci te će kao obavezni partner osigurati pravilnu identifikaciju krajnjih korisnika u potrebama podrške i potpore. Također, paziti će da krajnji korisnik ne ostvaruje ista prava ili sredstva iz Državnog proračuna ili nekog drugog javnog izvora. U suradnji sa Gradom, mjesnim odborima i HZZ-om definirati će 250 krajnjih korisnika koji će sudjelovati u projektu. Grad Vinkovci u ovaj projekt uključiti će i civilno društvo odnosno udruge i ustanove socijalne i zdravstvene skrbi kako bi zajedničkim radom i komunikacijom uvrstili sve osobe u zajednici kojima je potreba za izvaninstitucionalnom skrbi sve veća. 

Projektni tim činiti će voditelj projekta i projektni asistent, djelatnici UO društvenih djelatnosti. Voditelj projekta biti će zadužen za održavanje svih projektnih aktivnosti i odgovoran za ostvarivanje planiranih rezultata i pokazatelja. Redovito će izvještavati PT2 te ravnopravno u dogovoru s partnerima donositi sve odluke. Na ovim poslovima raditi će 30% kroz 30 mj, odnosno 1.290 h. Projektni asistent koordinirati će svim projektnim aktivnostima te voditi svu potrebnu projektnu, voditi će računa o pravovremenom izvršenju planiranih aktivnosti te će sudjelovati u svim javnim nabavama u projektu. Na ovim poslovima raditi će 40% kroz 30 mj, odnosno 1.720 h. Projektni tim biti će zadužen i odgovoran za pravovremenu provedbu svih projektnih aktivnosti sukladno zakonima i pravilima provedbe projekata, što se odnosi na postupke nabave, komunikaciju i izvještavanje UT, promidžbu i vidljivost rezultata projekta, te u svim drugim obvezama sukladno Ugovoru koje će doprinijeti kvalitetnijoj i pravovremenoj provedbi projekta. U samoj fazi planiranja projektnih aktivnosti velika pozornost obratila se na elemente zajedničkog planiranja, međusobnog planiranja i razmjene iskustava. Aktivnosti projekta usmjerene su upravo na razmjenu vještina i znanja među partnerima, od kojih svaki raspolaže specifičnim kompetencijama. Prijenos znanja biti će osiguran kroz kontinuiranu razmjenu informacija na partnerskim sastancima, terenskim obilascima i nadzorom nad provedbom, te aktivnim sudjelovanje svih partnerskih organizacija u provedbi projektnih aktivnosti.

Održivost rezultata projekta nakon završetka

Grad Vinkovci i Hrvatski zavod za zapošljavanje, nastaviti će po završetku projekta, kao i do sada provoditi razne aktivnosti usmjerene na povećanje zapošljivosti nezaposlenih osoba, koje se financiraju iz vlastitog proračuna. Projekt će rezultirati dugotrajnim socijalizacijskim učincima za starije osobe, a dodatna vrijednost ovoga projekta se ogleda u činjenici kako će Grad Vinkovci osigurati sredstva za nastavak projektnih aktivnosti, u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom Vinkovci i njihovim poticajnim mjerama aktivnog zapošljavanja. Partner Centar za socijalnu skrb Vinkovci osiguravati će sredstva kojim će čuvati integritet svakog pojedinca, uz načelo kompetencije, postići stupanj socijalne pravde svih građana na području grada Vinkovci koji će mu jamčiti ljudsko dostojanstvo uz minimum sredstava za život dostojan čovjeka. Značaj projekta je u aktivnom i kontinuiranom sudjelovanju ciljnih skupina, prijavitelja i partnera ali i šire zajednice u čitavom procesu prilagođavanja ciljane skupine i krajnjih korisnika u nepovoljnom položaju u društvu u cjelini. To je razlog zbog kojeg će se i nakon završetka projekta uspostaviti temelji za daljnju provedbu projektnih aktivnosti. U procesu razvoja i pripreme projekta partneri su razvili pozitivan i učinkovit model za rad s ciljanom skupinom koji će se moći primijeniti i na ostale skupine nezaposlenih i socijalno ugroženih osoba, te na druge projekte, čime se osigurava institucionalna održivost projekta. Značaj projekta je u kontinuiranom i aktivnom sudjelovanju ciljne skupine, prijavitelja i partnera, ali i šire zajednice u čitavom procesu povećanja zapošljivosti ranjivih skupina. To je razlog zbog kojeg vjerujemo kako će se po završetku projekta uspostaviti temelji za daljnju provedbu projektnih aktivnosti. Educirane, osposobljene i motivirane nezaposlene osobe steći će nova znanja i vještine koje će im koristiti i nakon završetka projekta. Postat će konkurentniji na tržištu rada, lakše doći do zaposlenja te će samim time biti integriraniji u društvo, a stečena znanja moći će primjenjivati i kod raznih poslodavaca, u tvrtkama, ustanovama, udrugama, ali i u slučaju samozapošljavanja. Održivost projekta osigurati će se i kroz profesionalni pristup i kvalitetu stručnjaka prijavitelja i partnera u organizaciji aktivnosti, te umrežavanjem sudionika projekta koji će zajedničkim radom kompetencije, znanja i vještine trajno prenositi u lokalnu zajednicu. Ciljna skupina kroz projekt stječe dodatna znanja i socijalne vještine za poslove gerontodomaćice i njegovateljice starijih i nemoćnih osoba, stječu nova poznanstva sudjelovanjem na radionicama, jačaju svoju samostalnost i samopouzdanje, motivirane su, i postaju socijalno uključene, a time i aktivne članice društva u cjelini. Prijenos najviših standarda i primjera dobre prakse koji se odnose na bolju socijalnu uključenost starijih osoba biti će vidljivi i dostupni javnosti tijekom čitave provedbe projekta putem web stranica prijavitelja i partnera, lokalnih i regionalnih medija i tiskovina. Projekt će imati snažan strukturni utjecaj na postojeće politike i strategije, ali i na izradu novih jer će donositelji politika kroz rezultate projekta dobiti ključne i konkretne preporuke i alate za provedbu i vrednovanje politika za osobe u nepovoljnom položaju. 

Dugoročno ovaj projekt će doprinijeti osiguravanju pomoći starijim i nemoćnim osobama koji su slabijeg imovinskog stanja te osobama sa invaliditetom i bolesnim osobama kao i ženama koje će se zaposliti u ovom projektu te na taj način povećati svoju zapošljivost, osposobiti se dodatnim znanjima i vještinama te na taj način konkurirati na tržištu rada i nakon završetka projekta. 

Institucionalna održivost projekta biti će vidljiva u ojačanom partnerstvu, organizacijskim i provedbenim kapacitetima prijavitelja i partnera za pripremu budućih projekata koji će biti usmjereni na razvoj ljudskih potencijala te na taj način doprinijeti Akcijskom planu i uspješnijoj provedbi EU projekata. 

Projekt će imati snažan strukturni utjecaj na provođenje Strategije razvoja Ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije 2016.-2020. te lokalne strategije radi ostvarenja strateških mjera i ciljeva, prvenstveno u području umanjivanja nesrazmjera ponude i potražnje na tržištu rada i poticanja socijalne skrbi. Rezultati projekta primjenjivi su i na druge skupine nezaposlenih osoba, ali i na sve zainteresirane za cjeloživotno učenje kako bi unaprijedili svoja znanja i vještine, a posebice na poslodavce, poduzetnike i djelatnike koji žele očuvati radna mjesta.